НачалоНовиниФинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

06.08.2014

img1 img2 img3

На 22.07.2014г.Дайрект СървисизООД приключи изпълнението на проект Изграждане на цялостно, автоматизирано и напълно интегрирано иновативно решение за приемане и управление на задачи за печат, производство и доставка на полиграфически продукти от Дайрект Сървисиз ООД. Проектът получи финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програмаРазвитие на конкурентоспособността на българската икономика по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07Внедряване на иновации в предприятията.

С изпълнението на проекта Дайрект Сървисиз ООД внедри цялостно, автоматизирано и напълно интегрирано решение за приемане и управление на задачи за печат, производство и доставка на полиграфически продукти. Процесът по изграждане на иновативното решение беше възложен за изпълнение на външен доставчик.

Проектът осигури организация на производството през управляема, интелигентна цифрова печатна система, с възможност за управление и печат на променливи данни и специални защитни символи. Символите се разработват като графика и степен на защита по задание на клиента.

С осъществяването на този проектДайрект СървисизООД се утвърждава като уникален доставчик на завършена услугаот web поръчка през автоматизирана обработка, управление и производство до доставка на напълно завършен полиграфически продукт.

Иновационният процес обхвана изграждане на Web to print решениеТехнология, която включва web базирана платформа, софтуер за управление иинтелигентнапечатна система. Решението представлява конфигурируем набор от софтуерни и хардуерни средства web базирана комуникационна платформа, софтуер за управление и синхронизация иинтелигентнапечатна система от ново поколение с възможности за генериране на специални ефекти и защитни знаци.

Общата стойност на проекта е 811 650 лв., от които съфинансирането от ОПКонкурентоспособносте в размер на 447 345 лв.

Изпълнение на проекта приключи за 7 месеца3 месеца по-рано от предвидените 10.


 


 

img04

img05

img06

img07

img08

img09

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програмаРазвитие на конкурентоспособността на българската икономика2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дайрект СървисизООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Запитване за оферта Свържете се с нас